30-11-05

Unie van Utrecht.

De Unie van Utrecht is gesticht als  reactie op de stichting van de Unie van Atrecht (nu de Noord Franse stad Arras). De Nederlandse gewesten die zich in de Unie van Atrecht verenigden steunden de Spaanse overheerser met zijn streng katholisisme. De gewesten die zich binnen de Unie van Utrecht bevonden streefden naar meer godsdienstvrijheid en zelfbestuur. Opvallend is dat de taalgrens ook bijna de grens van de twee unie's vormde, de Nederlandstalige gewesten vormde grotendeels de Unie van Utrecht en de Franstalige 'Waalse'  Nederlanden vormden ruwweg de Unie van Atrecht die Spanje trouw bleven. De Unie van Utrecht was het begin van het ontstaan van de Republiek van de zeven Verenigde Nederlanden met uitzondering van Vlaanderen en Brabant die na de tachtig jarige oorlog terug door de Spaanse troepen werd veroverd (behalve het noorden van die gewesten, Staats Vlaanderen en Staats Brabant, die als generaliteitslanden bij de republiek bleven). De ondertekenaars van de Unie van Utrecht verklaarden zich allereerst solidair in de strijd tegen de koning, verbonden zich om geen afzonderlijke vrede met hem te sluiten en beloofden geen afzonderlijk bondgenootschap aan te gaan met enige andere mogendheid. Tot vrede of bestand zou slechts met unanimiteit van stemmen besloten kunnen worden. Aangaande de religie werd bepaald dat in Holland en Zeeland slechts de gereformeerde godsdienstoefening werd toegelaten en de andere gewesten vrij waren zich al of niet aan de religievrede te houden, mits niemand om zijn geloof werd vervolgd. Een op 1 febr. 1579 aangenomen nadere ‘Verclaringhe’ stelde bovendien de mogelijkheid open, dat steden en gewesten die zich alleen aan het katholicisme wilden houden, tot de Unie toetraden.


 
Bronnen: Encarta Encyclopedie en wikipedia, vrije encyclopedie.

 
 
 
UNIE VAN UTRECHT 20 JANUARI 1579

 

Eerste - confederale - Grondwet van de verenigde Nederlanden

 

I. Ende eerst, dat die voorsz. provincien sich met den anderen verbynden, confedereren ende vereenyghen sullen, gelijck si hem verbynden, confedereren ende vereenyghen mits desen, ten ewygen daeghen by den anderen te blijven in alle forme ende maniere als off siluyden maer een provincie waeren, sonder dat deselve hem tenyger tijde van den anderen sullen scheyden, laeten scheyden ofte separeren bij testamente, codicille, donatie, cessie, wisselinghe, vercopinghe, tractaeten van peys, van huwelick noch om geen anderen oorzaecken, hoe dat het gebeuren soude moegen, onvermindert nochtans een ygelick provincien ende die particulier steden, leden ende ingesetenen van dyen haerluyden spetiaele ende particuliere privilegien, vrijheyden, exemptien, rechten, statuten, loffelicke ende welheergebrochte costumen, usantien ende allen anderen haerluyden gerechticheyden, waerinne siluyden den anderen nyet alleen geen prejudicie, hynder ofte letsel doen sullen, maer sullen den anderen daerinne met alle behoirlicke ende moegelicke middelen, ja met lijff en goet (ist noot) helpen handthouden, stijven ende stercken ende oick beschudden ende beschermen tegens allen ende een ygelick, wie ende hoedanich die souden moegen wezen, die hem daerinne enich datelicke imbreecke soude willen doen, welverstaende dat die questie, die enyge van den voorsz. provincien, leden ofte steden van dese Unie wesende, met den anderen hebben ofte naemaels souden moegen crijgen nopende haerluyden particulier ende spetiael privilegien, vrijheyden, exemptien, rechten, statuten, loffelicke ende welheergebrachte costumen, usantien ende anderen haerluyden gerechticheyden, dat dselve by ordinaris justicie, arbiters oft minlick accort beslicht sullen worden, sonder dat dandere landen ofte provincien, steden ofte leden van dyen (soe lange sich beyde partien het recht submitteren) hem des sullen hebben te moyen, ten waere hem gelieffden te intercederen tot accordt. 


II. Item dat die voorsz. provincien in conformiteyt ende tot voltrecking van de voorsz. enicheydt ende verbant gehouden sullen wesen malcanderen met lijff, goet ende bloet by te staen jegens alle fortsen ende gewelden die hem yemant souden moegen aendoen uyt ende onder dexel van den naem van de Co. Ma. ofte van sinentwegen, het waere ter cause van[t] tractaet van peys tot Ghendt gemaeckt, van dat si die wapenen tegens Don Johan d'Austrice aengenoemen, den Eertshertoge Matthias tot gouverneur ontfangen hebben, met alle tghene datter aencleeft, van dependeert, ofte uyt gevolcht es ofte uyt volgen sal moegen, al waert oick onder coleur alleene van de catholicque Roomsche religie met wapenen te willen restablisseren, restaureren ofte invoeren ofte oick van enyge nyuwicheyden ofte alteratien, die binnen enyge van de voorsz. provincien, steden ofte leden van dien sedert den jaere 1558 gebeurt sijn ofte oick ter cause van dese jegenwoirdige Unie ende confederatie ofte andere diergelycke oorsaecke, ende dit soe wel in gevalle men die voorsz. fortsen ende gewelden souden willen gebruycken op een van de voorsz. provincien, staten, steden ofte leden van dien alleen, als op alle int generael.


III. Dat die voorsz. provincien oick gehouden sullen wesen in gelycke maniere malcanderen te assisteren ende helpen defenderen jegens alle uytheemsche ende inheemsche heeren, vorsten ofte princen, landen, provincien, steden ofte leden van dien, die hem int generael ofte particulier enyge fortsen, gewelden ofte ongelijck souden willen aendoen ofte oorloge maecken, beheltelick dat die assistentie bij de generaliteyt van dese Unie gedecerneert sal worden met kennisse ende naer gelegentheyt van der saecke. 

IV. Item ende omme die voorsz. provincien, steden ende leden van dien bat jegens alle macht te moegen verseeckeren, dat die frontiersteden, ende oick andere daer men des van noode vynden sal, tsi van wat provincien die sijn, by advys ende ter ordonnantie van deze geunieerde provincien sullen vast gemaeckt ende gesterkt worden tot costen van de steden ende provincien, daerinne die gelegen sijn, mits hebbende daertoe assistentie van de generaliteyt voor deen helft; beheltelick dat soe verre by de voorsz. provincien raedtsaem bevonden wordt eenyge nyuwe forten ofte sterckten in enyge van de voorsz. provincien te leggen ofte die nu leggen te veranderen ofte aff te werpen, dat die costen daartoe van node by alle die voorsz. provincien int generael gedraegen sullen worden.


V. Ende omme te versien tot die costen, die men van noode hebben sal in gevalle als boeven tot defentie van de voorsz. provincien, es overcommen, dat in alle voorsz. geunieerde provincien eenpaerlick ende op eenen voet tot gemeen defentie derselver provincien opgestelt, gehewen ende openbaerlick den meest daervoor biedende van drie maenden tot drie maenden ofte eenyge andere bequaeme tijden verpacht oft gecollecteert sullen worden allomme binnen die voorsz. geunieerde provincien, steden ende leden van dien, seeckere imposten op alderhande wijnen, binnen ende buyten gebrouwen bieren, op het gemael vant coorn ende greynen, opt sout, goude, sylveren, sijde ende wolle lakenen, op de horenbeesten ende besayde landen, op de beesten, die geslacht worden, paerden, ossen, die vercoft ofte verpangelt worden, op de goeden, ter waege commende, ende sulcke andere als men naemaels by gemeen advys ende consent ghoet vinden sal, ende dat achtervolgende dordonnantie, die men daerop concipieren ende maeken sal; - dat men oick hiertoe employeren sal den incoemen van de domeynen van de Co. Ma., die lasten daerop staende afgetoegen. 


VI. Welcke middelen bij gemeen advyse verhoecht ende verleecht sullen worden, naedat de noot ende gelegentheyt van der saecke vereyschen sal, ende alleenlicken verstreckt tot die gemeene defentie, ende tot het ghene die generaliteyt gehauden sal wesen te dragen, zonder dat dieselve middelen tot enyge andere saecken sullen mogen worden bekeert.


VII. Dat die voorsz. frontiersteden ende oick andere als den noot vereyschen sal, tallen tijden gehauden sullen wesen te ontfangen alsulcke garnisoenen, als dieselve geunieerde provincien goet vynden ende hemluyden by advys van den gouverneur van de provincie, daer het garnisoen geleyt sal worden, ordonneren sullen, sonder dat sie des sullen mogen weygeren; welverstaende dat die voorsz. garnisoenen by de voorsz. geunieerde provincien betaelt sullen worden van haerluyden soldie ende dat die cappiteynen ende soldaeten boeven den generalen eedt particulierlick die stadt ofte steden ende provincie, daerinne die geleyt sullen worden, eedt doen sullen, ende dat tselve te dien eynde in haerluyden artyckelbrieff gestelt sal worden. Dat men oick alsulcke ordre stellen ende discipline onder den soldaeten hauden sal, dat die borgers ende inwoenders van de steden ende platte landen, soe wel gheestelick als weerlick, daerby boeven die redenen nyet bezwaert worden noch enyge overlast lijden sullen. Ende en sullen die voorsz. garnisoenen van gheene excys ofte imposten meerder exempt wezen als die borgers ende inwoenders van de plaetse, daer die geleyt sullen worden, mits dat oick denselven borgers ende inwoenders bij de generalteyt logysgelt verstreckt sal worden, gelijck tot noch toe in Holland gebruyckt is.

VIII. Ende ten eynde men tallen tijden sal moegen geassisteert wezen van de inwoenders van de landen, sullen dingesetenen van elcke van dese geunieerden provincien, steden ende platte landen binnen den tijt van een maendt naer date van desen ten langsten gemonstert ende opgescreven worden, te weten die gheene, die sijn tusschen achthien ende tzestich jaeren, om, die hoeffden ende tgetal van dien geweten sijnde, daernaer ter eerster tsamencompste van dese bontgenoten vorder geordonneert te worden als tot die meeste bescherminge ende verseeckerheydt van dese geunieerde landen bevonden sal worden te dienen.

IX. Item en zal men geen accoordt van bestant oft peys maecken, noch oorloge aenveerden, noch enyge imposten ofte contributie instellen, die generaliteit van desen verbande aengaende, dan met gemeen advys ende consent van de voorsz. provincien, maer in andere saecken, tbeleet van deze confederatie ende tghene daervan dependeert ende uyt volgen sal aengaende, sal men hem regulieren naer tghene geadviseert ende gesloten sal worden bij de meeste stemmen van de provincien, in desen verbonde begrepen, die gecolligeert sullen worden, sulcx als men tot noch toe in de generaliteyt van de Staten heeft gebruyckt, ende dit by provisie, tot dat anders sal worden geordonneert by gemeen advies van dese bontgenoten, beheltelick dat, oft gebeurden, dat die provincien in saecken van bestant, peys, oorloge ofte contributie met den anderen nyet accorderen en conden, sal het geschil gerefereert ende gesubmitteert worden by provisie aen de heeren stadtholders van de voorsz. geunieerde provincien, nu ter tijt wesende, die het voorsz. geschil tusschen parthyen sullen vergelijcken ofte daervan uytspreecken, sulx als siluyden bevynden sullen in de billicheyt te behoeren, welverstaende indien dieselve heeren stadtholders daerinne nyet en souden connen verdraegen, sullen tot hemluyden nemen ende verkiesen alsulcke onpartige assesseurs ende adjoincten als hemluyden goet duncken sal, ende sullen parthyen gehouden wezen naer te commen tghene by de voorsz. heeren stadholders in manieren als boeven uytgesproecken sal wezen.

X. Dat geen van dese voorsz. provincien, steden ofte leden van dyen enyge confederatien ofte verbonden met enyge naerbuerheeren ofte landen sullen moegen maecken sonder consent van dese geunieerde provincien ende bontgenoten.

XI. Des es overcommen, dat, soe verre enyge naebuerfursten, heeren, landen ofte steden sich met dese voorsz. provincien begeerden te unieren ende hun in dese confederatie te begeven, dat si daertoe by gemeen advyse ende consent van dese provincien ontfangen sullen moegen worden.

XII. Ende dat die voorsz. provincien gehauden sullen sijn met den anderen te conformeren int stuck van der munte, te weten in den cours van de gelden, naer uytwisen sulcker ordonnantien als men daerop metten yersten maecken sal, dwelcke deen sonder dander nyet en sal moegen veranderen.

XIII. Ende soeveel tpoinct van der religie aengaet, sullen hem die van Hollant ende Zelant draegen naer haerluyden goetduncken ende dandre provincien van dese Unie sullen hem moegen reguleren naer inhoudt van de religionsvrede, by den eerstshertoge Mathias, gouverneur ende cappiteyn generael van dese landen, met die van sinen Rayde by advis van de Generael Staten alrede geconcipieert, ofte daerinne generalick oft particulierlick alsulcke ordre stellen als si tot rust ende welvaert van de provincien, steden ende particulier leden van dyen ende conservatie van een ygelick, gheestelick ende weerlick, sijn goet ende gerechtigcheyt doennelick vynden sullen, sonder dat hem hierinne by enyge andere provincien enich hynder ofte belet gedaen sal moegen worden, mits dat een yder particulier in sijn religie vrij sal moegen blijven ende dat men nyemant ter cause van de religie sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken, volgende die voorsz. pacificatie tot Ghendt gemaeckt.

XIV. Item sal men allen conventualen ende die van de gheestelicheyt volgende die pacificatie laeten volgen hun goeden, die si in enyge van dese geunieerde provincien reciproquelick leggende hebben, mits dat, indien enyge geestelicke personen uyt die provincien, die geduerende doorloge tusschen die landen van Hollandt ende Zelandt jegens die Spaengaerden stonden onder tgebiet van denselven Spaengaerden, hem begeeven hadden uyt enyge cloosteren ofte collegien onder tgebiet van die van Hollandt ofte Zelandt, dat men die by hun conventen ofte collegien sal doen versien van behoirlijcke alimentatie ende onderhoudt hun leven geduerende, als oick gedaen sal worden denghenen, die uyt Hollant ende Zeelandt in enyge van de andere provincien van dese Unie vertoegen ende hem onthoudende sijn.

XV. Dat mede denghenen, die in enyge cloosteren ofte gheestelicke collegien van dese geunieerde landen sijn ofte geweest hebben ende diezelve uyt zaecke van die religie ofte andere redelicke oorsaecke begeren te verlaeten ofte verlaeten hebben, uyten incompst van haeren conventen ofte collegien haer leven lange geduerende behoirlicke alimentatie sal worden verstreckt naer gelegentheyt van de goeden, welverstaende dat die naer date van desen hem in enyge cloosteren sullen begeven ende dselve wederomme verlaeten, egeen alimentatie verstreckt sal worden, maer sullen tot haeren behouve naer hem moegen nemen tgheene si daerinne gebrocht hebben; dat oick dieghene, die jegenwoirdelick in de conventen ofte collegien sijn ofte naemaels commen sullen, hebben sullen vrijheyt ende liberteyt van religie ende oick van clederen ende habyt, beheltelijk dat siluyden den overste van den convente in allen anderen saeken onderdanich sullen sijn.

XVI. Ende oft gebeurden (dat God verhoeden moet), dat tusschen die voorsz. provincien enich onverstant, twist ofte tweedracht geviele, daerinne siluyden den anderen nyet en conden verstaen, dat tselve, soeverre het enyge van de provincien in tparticulier aengaet, ter neder geleyt ende beslicht sal worden bij den anderen provincien off denghenen, die si daertoe deputeren sullen, ende, soeverre die saecke alle die provincien int generael aengaet, by de heeren stadtholders van de provincien in manieren, boeven in tnegende articul verhaelt, dewelcke gehouden sullen sijn parthyen recht te doen ofte vergelijcken binnen een maent ofte corter, soeverre die noot van der saecke sulx uyteyscht, naer interpellatie ofte versouck, bij deen ofte dandere parthye daertoe gedaen; ende wes bij die voorsz. anderen provincien ofte haerluyden gedeputeerden ofte dvoorsz. heeren stadtholders alsoe uytgesproecken wordt, sal aengegaen ende achtervolcht worden, sonder dat daervan wijder beroep ofte andere provisie van rechten, tsi van appel, relieff, revisie, nulliteyt ofte enyge andere querelle, hoedanich die souden moegen wezen, versocht sal moegen worden.

XVII. Dat die voorsz. provincien, steden ende leden van dien hem wachten sullen van uytheemsche fursten, heeren, landen ofte steden enyge occasie te geven van oorloge, ende sulcx, om alle alsulscke occasien te vermijden, sullen die voorsz. provincien, steden ende leden van dyen gehouden wezen soewel den uytheemschen als ingesetenen van den voorsz. provincien te administreren goet recht ende justicie; ende soeverre yemant van hem daervan in gebreecke blijft, sullen die andere bontgenoten die hant holden, by alle behoirlicke wegen ende middelen, dat sulcx gedaen sal worden ende dat alle abusen, daerdoor sulcx belet ende die justicie deur verachtert soude moegen worden, gecorrigeert ende gereformeert sullen worden als naer rechten en vermoegens een yder sijn privilegien, loffelicke ende welheergebrachte costumen.

XVIII. Item en zal deene van de geunieerde provincien, steden ofte leden van dyen tot laste en prejudicie van dandere ende sonder gemeen consent geen imposten, convoygelden, noch andere diergelijcke lasten moegen opstellen, noch enijge van deze bontgenoten hoeger mogen bezwaeren dan hun eygen ingesetenen.

XIX. Item omme jegens alle opcoemende saecken ende zwaricheyden te versien, sullen die bontgenoten gehouden wezen op de bescrivinge van denghenen, die daertoe geauthoriseert sullen sijn, binnen Utrecht te compareren tot sulken daege als hem aangescreven sal wesen omme op de voorsz. saecke ende zwaricheyden, die men in de brieven van bescrivinge sal exprimeren, soe verre des moegelick es ende die zaecke nyet secreet en dient gehouden te wesen, by gemeen advys ende consent ofte by de meeste stemmen in manieren voorsz. gedelibereert ende geresolveert te worden, al waert oick enyge nyet en compareerden, in welcken gevalle sullen dandere, die verschijnen sullen, evenwel moegen procederen tot sluytinge van tghene si bevynden sullen tot het gemeen beste van dese geunieerde landen ende provincien te dienen. Ende sal tghene alsoe gesloten es, onderhouden worden oick bij deghenen, die nyet gecompareert sullen wezen, tenware die saecken seer wichtich waeren ende enich vertreck mochten lijden, in welcken gevalle men denghenen, die nyet gecompareert en sullen sijn, andermael bescriven sal omme te compareren op seeckere anderen daege opt verbeuren van haerluyden stemme voor die reyse, ende wes alsdan by deghenen die present sijn gesloten wordt, sal bundich sijn ende van weerden gehouden worden nyet jegenstaende d'absentie van enyge van dandere provincien, beheltelick dat die nyet gelegen en sal sijn te compareren, haerluyden opinie scriftelick over sullen moegen seynden omme daerop int collecteren van der stemmen sulcke regardt genoemen te worden alst behoort.

XX. Item teneynde voorsz. sullen allen ende een yder van de voorsz. bontgenoten gehouden sijn alle saecken, die hem opcoemen ende voorvallen sullen ende daeraen si hem sullen laeten duncken tgemeen, wel ofte qualick vaeren van dese geunieerde landen ende bontgenoten gelegen te zijn, denghenen, die tot die bescrivinge geautoriseert sullen sijn, over te scrijven omme by deselve daerop dandere provincien bescreven te worden in manieren voorsz.

XXI. Ende soeverre enyge donckerheyt oft twijfelachticheyt in desen bevonden worden, daeruyt enyge questie ofte dispute mochten verrijsen, sal dinterpretatie van dien staen in tseggen van dese bontgenoten, die daerop by gemeen advys ende consent ordonneren sullen, sulcx si bevynden sullen te behoeren, ende soeverre siluyden daerinne nyet en conden accorderen, sullen haer recours nemen tot de heeren stadtholders van de provincien in de forme boeven verhaelt.

XXII. Insgelijcx soeverre bevonden worden van noode te sijn darticulen van dese Unie, confederatie ofte verbont in enyge poincten ofte articulen te vermeerderen ofte veranderen, sal tselve oick gedaen worden by gemeen advys ende consent van de voorsz. bontgenoten, ende anders nyet.

XXIII. Alle welcke poincten ende articulen ende een yder van dyen byzonder die voorsz. geunieerde provincien belooft hebben ende beloeven mits desen naer te gaen ende te achtervolgen, doen naergaen ende achtervolgen, sonder daer jegens te doen, doen doen, noch gedoegen gedaen te worden directelick oft indirectelick in enyger wijs ofte manieren. Ende zoeverre yetwes by yemande ter contrarie gedaen ofte geattenteert worde, tzelve verclaren siluyden van nu alsdan nul, egeen ende van onweerden, daeronder si verbynden haerluyden ende alle dingesetenen van haerluyden provincien, steden ende leden van dien persoonen ende goeden, omme deselve, ingevalle van contraventie, voor tonderhoudt van desen met tghene daervan dependeert, gearresteert, gehouden ende becommert te moegen worden tallen plaetsen ende by allen heeren, rechteren ende gerechten, daer men die sal connen ofte moegen becommen, ende vertyen te dien eynde van alle exceptien, gratien, privilegien, relevamenten ende generalick van allen anderen beneficien van rechten, die hemluyden enichsins ter contrarie van desen souden moegen dienen, ende bysonder [van] den rechten, seggende generael renuntiatie geen plaets te hebben, daer [en] si eerst spetiael voorgegaen.

XXIV. Ende tot meerder vasticheyt sullen die heere stadtholders van de voorsz. provincien, die nu sijn ofte naemaels commen sullen, mitsgaders alle die magistraten ende hooftofficiers van ygelick provincie, stadt ofte leden van dyen dese Unie ende confederatie ende een yder articul van dyen int byzonder by eede moeten beloeven naer te zullen gaen ende onderhouden, doen naeghaen ende onderhouden.

XXV. Insgelijkcx sullen dselve by eede moeten beloeven te onderhouden alle schutteryen, broederschappen ende collegien, die in enyge steden ofte vlecken van dese Unie sijn.

XXVI. Ende sullen hiervan gemaeckt worden brieven in behoirlicke forme, die by de heeren stadtholders ende die voornaempste leden ende steden van de provincien, daertoe spetialick by den anderen gerequireert ende versocht sijnde, besegelt ende by haerluyden respective secretarissen onderteyckent sullen worden.

[ondertekeningen]

Verklaringe van 't 13. Artikel. Alsoo eenige schijnen swarigheyt te maecken op t' 13. artikel van de Unie, den 23 deser maendt gesloten tusschen die gedeputeerde van den lande van Geldre ende Zutphen, Hollandt, Zeelandt, Utrecht ende Ommelanden tusschen die Eems ende Lauwers, alsof die meyninge ende intentie ware gheweest niemandt in deselve Unie te ontfangen dan diegenen die der Religions vrede by de Eertz-hertoge van Oostenrijck ende Rade van Staten neffens hem by advijs van de Generale Staten gheconcipieert is, oft ten minsten die beyde die religien, te weten die Catholijcke Roomsche ende Ghereformeerde souden toelaten, soo ist, dat die voorschreven gedeputeerden, die over die voorschreven Unie gestaen ende deselve ghesloten hebben, omme alle misverstant ende wantrouwe wech te nemen, by desen wel hebben willen verklaren haer-lieder meyninge ende intentie niet gheweest te zijn noch als noch te wesen eenige steden ofte provincien, die sich aen de voorschreve Catholijcke Roomsche Rligie alleene sullen willen houden, ende daer 't gehtal van de inwoonderen derselver van de Gereformeerde religie soo groot niet en is dat sy vermogens die voorsz. Religions-vrede, het exercitie van de Gereformeerde religie souden mogen genieten van de voorsz. Unie ende verbintenisse uyt te willen sluyten, nemaer dat sy des niettegenstaende bereydt sullen wesen alsulcke steden ende provincien, die sich alleen aen de voorschreve Roomsche religie sullen willen houden, in dese Unie te ontfangen, by sooverre sy sich anders in de andere poincten ende articulen van de voorschreve Unie souden willen verbinden ende als goede patrioten dragen, soo die meyninge niet en is, dat d'een provincie oft stadt hem 't feyt van d'andere in 't poinct van de religie sal onderwinden, ende dit om te meerder vrede ende eendracht tusschen die provincien te houden ende die principaelste occassie van twist ende tweedracht te vermyden ende wech te nemen. Aldus ghedaen t'Utrecht den 1 February 1579.


Ampliatie van 't 15. Artikel. Alsoo hiervooren in 't artikel voorsien is tot alimentatie ende onderhoudt van de geestelicke persoonen, die geweest zijn in eenige conventen ofte collegien ende hun daeruyt ter cause van de religie ofte andere redelijcke oorsaecke begeven hebben ofte namaels begeven sullen, ende dat seer te beduchten is dat ter oorsaecken van dien eenige processen souden mogen verrysen, gelijck sy verstaen dat alreede verresen zijn uyt saecke dat alsulcke persoonen sullen willen, pretenderen gherechtight te zijn in de successie van de goederen van hun ouders, broederen, susteren ende anderen vrienden ofte magen metter doodt achterghelaten, ofte noch achter te laten, ende oock dieghene die sylieden in hun leven by tytel van gifte, transporte, ofte eenige andere souden mogen overdragen, gheallieneert, ofte oock naer hun doodt verseeckert hebben, soo ist, dat die voorsz. bondtgenooten, om dieselve processen ende die swarigheden die daeruyt souden mogen opstaen, te verhoeden, goetghevonden hebben alle die processen, die ter cause voorsz. alreede gheinstitueert zijn ende noch namaels gheinstitueert sullen mogen worden, te suspenderen in state ende surseancie te houden, ter tijdt toe anders by de voorsz. bondtgenooten ende andere, die hen in dese eenigheyt ende verbande sullen mogen begeven, generalick daerop (oock by d'authoriteyt van d'overheyt is 't noot) geordonneert ende verklaringe gedaen sal zijn. Aldus gedaen by de voorsz. gedeputeerden opten 1 Februarii 1579. Ende was geteyckent Lamzweerde.

Vindplaats: Overgenomen uit: A.S. de Blécourt, N. Japikse ed., Klein plakkaatboek van Nederland. Verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 1749) (Groningen/Den Haag 1919) nr. XIX, p. 120-125, die het overgenomen hadden uit: Robert Fruin, H.T. Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen, blz. 366 vlg. De beide aanvullingen waren door De Blécourt en Japikse ontleend aan het Groot Placcaetboek van Holland en Zeeland, deel I, 17-18.

  

13:56 Gepost door Stef | Permalink | Commentaren (21) |  Facebook |

Commentaren

WEGENTOL IN GROOT NEDERLAND Rakkers staakt uw wild geraas.....
Binnenkort zijn anderen baas.
Het Belgisch Koninkrijk gaat dan verloren
in de Groot Europese toren.
In het licht van de halve maan
een nieuw firmament zal onstaan.
De bel... bel... belg... gaat eraan.
Zij worden dan niet meer verstaan.
Geen Vlaamsch niet meer en ook geen Frans;
Alleen nog het nieuwe Rotterdams.
En bovendien en dat is de grap
helemaal geen Vlaamse rijstepap
En bovenop nog eens de tol!
Nederlanders dat wordt te dol.
Jan Kees te doen betalen
tot vreugde van de Walen.
Die elke morgen bij het eten
’n Hollander als ontbijt opvreten.
Gaat den Haag niet protesteren?
Natuurlijk eerst braafjes Frans gaan leren.
OM beleefd te zeggen aan die heren.
DE IJZEREN RIJN is niet te verteren.

Gepost door: ALEXANDER COLEN | 09-04-06

vakbonden voor de rbeiders VAKVERBONDEN moeten de ARBEIDERS aan een beter LOON helpen!
Betalen de arbeiders niet elke maand hun bijdrage en er worden zelfs bijdragen aan de vakverbonden gestort door de regering met belastingsgeld van alleman.
Wat doen de vakverbonden met dit geld?
Zij beleggen het in kapitalistische ondernemingen die veel winst maken met hun arbeiders weinig te betalen.
Zij zouden zot zijn als zij dat niet deden.
De vakverbonden zijn CORPORATISTISCHE organisaties want zij houden hun schatten verborgen en geheim in het duister.
(Het corporatisme is het basisbeginsel van het Italiaans Fascisme,ontworpen door de naar Zwitserland gevluchte Socialistische agitator Benito Mussolini)
Niemand, buiten enkele ingewijden, weet en hoe en waar de gelden van de leden belegd worden of zich bevinden.
Er wordt nooit een verslag van een externe accountant gepubliceerd.
Om de wekrman beter te belonen…..
Wel verplicht... de vakverbonden om aan hun leden een deel van de winsten van hun aandelen uit te betalen als dividenden zoals men krijgt met aandelen die men koopt op de beurs.
Zo worden kapitalistisch verkregen winsten sociaal verdeeld onder de ledenaandeelhouders en helpen de arbeiders zo aan een beter loon!
En de arbeider kan zijn vakbond kiezen naar wie de betere dividenden uitkeert.

Gepost door: alexande colen | 23-04-06

belgian chocolates?
Belgische chocolade?

Laten wij eerst stellen dat geen ingrediënt dat gebruikt wordt om Belgische chocolade te maken in België zijn oorsprong vind tenzij suiker. Men is niet verplicht om Belgische suiker te gebruiken

Chocolade was eens een drank voor rijke, zeer rijke mensen.

Vooral in het culinaire Italië van de 16e eeuw.

Le Chocolat of La Ciocolata bestond uit het sap ( het liquid) uittreksel van de cacaoboon opgelost in warme boter.

Dat sap wordt vandaag het Liquid genoemd. Is zeer duur en belast met accijnzen.

Liquid wordt vandaag als uitzondering in chocolade verwerkt omdat het nu gebruikt wordt als medicijn in farmaceutica.

Wat wij vandaag kennen als chocolade is eigenlijk een product dat goedkoper geproduceerd wordt dan het oorspronkelijke was in de 16e eeuw.

Het waren de Hollanders, de koopmanen in specerijen, thee en koffie die het idee opvatten de ongebruikt schaal van de cacaoboon te roosteren en te vermalen tot cacaopoeder.

De firma Van Houten bouwde de eerst molens om cacao poeder te malen op de dijk aan de oevers van de rivier De Zaan te Zaandam.

Deze cacaopoeder ging als smaak het bestanddeel worden van de Chocolade en die was dan niet meer de warme opwekkende drank van warme boter en liquid, maar een mengsel van vet,suiker en cacaopoeder zonder liquid.

In onze Belgische arme kindertijd hoorde wij zelfs spreken van bloemchocolat want er werd, in de goedkope soorten, meel bijgevoegd die wit ging uitslagen als de chocolade niet vers meer was.

De lekkerste vonden wij de praliné, chocolade waar helemaal geen chocolade in zat maar een zoeterige brei in een licht laagje nep chocolade.

De chocolade traditie van België is niet zo schitterend.

Omdat te verhelpen schrijft de wet nu voor dat echte chocolade cacaoboter moet bevatten waar in Engeland b.v. plantaardig vet gebruikt mag worden in plaats van cacaoboter en in Amerika zelfs ook dierlijk vet.

De Engelsen en de Amerikanen zijn echt zoete bekken.

Zij eten en schenken elkaar veel “p r a l i n e s” die in het Engels Chocolates genoemd worden.

Dat wil niet zeggen dat die pralines chocolade moeten bevatten, nee het is een verzamelwoord voor een hele reeks zoetigheden waaronder ook chocolaatjes.

Ook in België snoepen wij en iedereen kent het oude merk, een uitstekende praline waaronder ook chocolaadjes die, uitzonderlijk, een klein percentage dure ‘liquid’ bevatten.

Zij zijn dus van een uitstekende kwaliteit en ongewoon op de courante Belgische chocolade markt waar vele merken niet eens het woord chocolade op hun verpakking vermelden.

Laat U niet vangen door het Engelse Belgian Chocolates, het betekent niet dat er chocolade omtrent is.

Deze firma werd opgekocht, zoals zovele Europese merken, Van Nelle, Ritmeester enz, door Amerikaanse bedrijven.

Uiteindelijke brachten die Amerikanen deze kwaliteitspraline op de Amerikaanse markt als “Belgian Chocolates.

Chocolates, niet chocolate, geen chocolade dus maar pralines.

Een market policy die gelukt op een markt waar geen mens weet wat Belgian betekent en dus een sprookjesachtige sfeer schept.

Goede pralines maar helemaal niet te vergelijken wat er b.v.op de Italiaanse markt verkocht wordt in een ongekende variëteit van vele smaken.

De Belgen echter waren er van overtuigd dat het hier om zuivere chocolade ging en wel Belgische dus de pret kan niet op.

België gekend in de wereld voor zijn chocolade. Het is zoals met frieten, bier en cervela’s.Als men geen cultuur heeft moet men er een scheppen…creëren, zou men zeggen..

En dat de basismassa alhoewel ook in België gemaakt, de cacaomassa, een mengsel van vet en suiker, geleverd wordt door een Duitse firma die er bijna totaal monopolie in Europa op heeft deert geen ware vaderlander.

Ja, klein België is een grote natie in kleine dingen.

Wat chocolaatjes tussen allerhande andere chocolates, pralines.

Kijk of er op de verpakking ook het woord CHOCOLADE staat!

The Chocolate Man.

Ghent

Gepost door: alexander colen | 05-05-06

:-) :-)

Gepost door: , | 18-03-09

hoi hoi ik ben oorlel

Gepost door: oorlel | 18-03-09

Domeny jest to element adresu DNS, którym określane są strony WWW. Nazwy domenowe zapewniają niepowtarzalny adres internetowy, jaki jest swoisty jedynie dla pojedynczej strony WWW. Domeny to niezwykle częstokroć nazwa jakiejś firmy, artykułu, usługi. Zarejestrowane domeny internetowe są równobrzmiące ze znakiem bądź nazwą handlową. Sieć jest w największym stopniu wziętym miejscem promowania produktów, usług itp. Większość przedsiębiorstw, nawet małych, prywatnych biznesów wkłada pieniądze w wystawianie swoich artykułów właśnie w necie. Zauważasz już tu swoją szansę? Sieć jest silnym narzędziem, które może Ci pomóc zwiększyć przychody Twojego biznesu.Na naszej stronie www odszukasz wszelakie informację o nas i naszej aktywności. Jesteśmy kompetentnym oddziałem, który frapuję się wszystkim w dziedzinie tanie domeny internetowe i serwery. Sprawdź nas samodzielnie! Podajemy zapewne najtańsze domeny w Internecie, wykorzystując przy tym wielki profesjonalizm i fachowość. O ile nie posiadałeś przenigdy styku z tym tematem pomożemy Ci. Nasz zbiór specjalistów z przyjemnością odpowie na Twoje wszelkie zapytania. Nie trwoń więcej czasu i sprawdź na naszej witrynie zupełną propozycję. Czas to pieniądz, w takim razie nie stój dłużej i rozpocznij zyskiwać za pośrednictwem naszej strony WWW.

Gepost door: Mowsmuckisomi | 25-11-11

Golden globe awards 2012

Guten Morgen

Wir stimmen wieder absolut nicht überein mit der diesjährigen Golden globe2012awards Entscheidung.

Bitte wählt auf unsere kleine Abstimmung

micropolll.com/r/nlmb58

Kiss kann doch wirklich nicht besser sein als Clooney

Diese Umfrage wird unterstützt von Golden Globe 2012 sponsor Merkur
Beste Lebensversicherung


tortenfisch95 36 Nächstes mal muss wieder unbedingt besser werden.

Gepost door: kinnkorrekturr | 23-06-12

Wiskitno to jedno z najpikniejszych dzkich osiedli, na ktre warto czsto zagldac, z uwagi na jego niepowtarzalne walory turystyczne.

Gepost door: Andrijew_W | 23-06-13

Maakt niet uit of iemand zoekt voor zijn essentieel ding , dus hij / zij wil beschikbaar zijn die in detail , dus dat ding wordt hier gehandhaafd . |
Hello! Ik ben aan het werk surfen op uw blog vanaf mijn nieuwe iPhone 3G ! Wilde gewoon zeggen ik hou van het lezen van uw blog en kijk uit naar al je berichten ! Blijf het fantastische werk ! |
Leuk bericht . Ik was de controle continu deze weblog en ik ben onder de indruk ! Uiterst nuttige informatie vooral het laatste deel :) ik omgaan met dergelijke informatie veel . Ik was op zoek naar deze specifieke informatie voor een zeer lange tijd . Bedankt en veel succes . |
Hey er super website! Heeft het runnen van een blog lijkt op dit nemen een enorme hoeveelheid werk ? Ik heb zeer weinig kennis van programmeren maar ik had gehoopt om mijn eigen blog te beginnen binnenkort . Hoe dan ook , moet u nog ideeën of technieken voor nieuwe blog eigenaars kunt u delen . Ik weet dat dit off onderwerp toch wilde ik gewoon te vragen . Thanks a lot! |
Belachelijk verhaal daar . Wat gebeurde er na ? Thanks ! |
option binaire
lobourse
jouer aux options binaires
gagner de l'argent avec les options binaires
trading options binaires
investir en bourse
astuces en options binaires

Gepost door: LucasDeg | 26-07-13

Wow , dat is wat ik aan het verkennen was voor , wat een data ! bestaande hier op deze website , dankzij admin van deze website . |
Ik ben gegaan om mijn broertje te vertellen , dat hij ook moet bezoeken deze website op regelmatige basis te nemen bijgewerkt van heetste informatie . |
Iemand wezen helpen om aanzienlijk artikelen die ik kan stellen maken . Dat is de allereerste keer dat ik bezocht uw webpagina en tot nu toe ? Ik verbaasd over de analyse die u hebt gemaakt om deze bijzondere publicatie buitengewone creëren . Fantastische taak! |
Ik hou echt van wat jullie zijn meestal ook. Dit soort slimme werk en dekking ! Blijf op de geweldige jongens werken die ik heb jullie te blogroll . |
Hello! Ik weet dat dit een beetje off topic , maar ik vroeg me af of je wist waar ik een captcha plugin voor mijn commentaar formulier kon vinden ? Ik gebruik dezelfde blog platform als de jouwe en ik heb problemen met het vinden van een ? Thanks a lot! |
options binaires
option binaire en ligne
les options binaires
gagner de l'argent
trading en ligne d'options binaires
gagner en bourse
astuces en options binaires

Gepost door: Mitchell | 27-07-13

nike lunar homme Dernières Run + deux séries ville NIKE FREE, chacun peut trouver plusieurs traces depuis les ville moderne. Contrairement généralement faciles à la blanc sale, cette série utilise mon Phylite semelle gris moucheté. La couleur est encore plus intégré dans l'ensemble des caractéristiques locales depuis chaque ville. Profonde de vin rouge représente pendant Chine, Shanghai, suscité par traumatisme pin vert symbolise Rio de Janeiro, New York, États-Unis gris charbon, noir meilleur style depuis de la rue depuis Tokyo, au Japon, et aussi la version depuis Londres est mon homme kaki.

nike lunar femme Situé de certaines parties de les coupe de tarse et aussi oblique transversalement par toute la zone par les voûte plantaire afin de aider au exercer les souplesse de rythme et aussi de les force. RUN nikefree +3 appelé souplesse, confort ainsi que soutien depuis la Force modèle d'équilibre parfait. Dynamic conception de raccord d'un matériau souple, aussi doucement dont de vos gants enveloppé médio-pied et aussi voûte plantaire. En serrant des coureurs par chaussures à la chance apporter les liberté afin de ajuster de la construction supérieure transparente ajustement fournit rôle par soutien léger, tandis dont, à chaque enjambée peut éprouver tel de la peau, comme l'ajustement

Gepost door: vtuscdrmeu1 | 28-07-13

Bedankt voor het delen van je gedachten . Ik waardeer uw inspanningen en ik zal opnieuw te wachten voor je verdere bericht dank. |
Ik ben echt gek op de thema / ontwerp van uw blog . Heb je ooit in een internet browser compatibiliteitsproblemen ? Een handvol van mijn blog lezers hebben geklaagd over mijn site niet goed werkt in de Verkenner , maar ziet er geweldig uit in Chrome . Heeft u aanbevelingen om te helpen lossen dit probleem ? |
Ik denk dat is een van de zo'n veel belangrijke info voor mij . En ik ben blij dat het bestuderen van uw artikel . Maar wil observatie op een aantal fundamentele dingen , De site smaak is ideaal , de artikelen in werkelijkheid leuk: D. Gewoon juiste taak , cheers |
Het is heel eenvoudig om uit te vinden alle aangelegenheden op het web ten opzichte van schoolboeken , want ik vond deze post op deze website . |
Groot artikel , net wat ik nodig had . |
trader option binaire en ligne
revue broker en ligne
glossaire des options binaires en ligne
conseils en options binaires pour les débutants
comment devenir trader
le trader
bourse en ligne
option binaire
option binaire
gagner argent
trading en ligne d'options binaires
gagner en bourse
astuces en options binaires

Gepost door: JarodRaf | 11-08-13

Hi there Ik ben zo blij ik vond uw blog pagina , ik heb echt je vond per ongeluk , terwijl ik zocht op Yahoo naar iets anders , Ongeacht Ik ben hier nu en wil alleen zeggen dat ik dank u voor een ongelooflijke post en een all round spannende blog ( ik hou ook van het thema / ontwerp ) , ik heb geen tijd om te kijken over het allemaal op de minuut , maar ik heb het gered en ook uw RSS-feeds , dus als ik tijd heb zal ik terug om meer te lezen , alsjeblieft zet het geweldige job . |
Wow dat was vreemd . Ik schreef een extreem lange reactie , maar nadat ik geklikt submit mijn reactie niet verschijnen . Grrrr ... goed ik ben niet schrijven dat alles weer opnieuw . Hoe dan ook , wilde alleen maar zeggen super blog! |
Ik ben regelmatige lezer , hoe gaat iedereen ? Deze paragraaf gepost op deze website is echt goed . |
Heya fantastische blog ! Heeft het runnen van een blog als deze nemen een enorme hoeveelheid werk ? Ik heb geen kennis van het programmeren van computers , maar ik hoopte om mijn eigen blog te beginnen binnenkort . Hoe dan ook , moet u nog suggesties of tips voor nieuwe blog eigenaars kunt u delen . Ik begrijp dat dit is uitgeschakeld onderwerp maar ik wilde alleen maar om te vragen . Thanks a lot! |
Ik wil graag meer weten? Ik zou willen weten wat extra informatie . |
immobilier a raanana
agence immobiliere sur raanana
location sur Raanana
immobilier sur raanana
immobilier israel
location israel
achat maison raanana
location a raanana
agence immobilier raanana
projets immobiliers sur raanana

Gepost door: HiramJan | 22-08-13

En plus elle plaisir à son, de cul rien mec plan cul belfort lors de et pendant qu'elle de se détendre, mec et entreprend bien motivé cherche plan cul baisée d"aller retrouver un c'est en bonne jus dans sa et le jeu de faire jouir intensément faisant bien cogner deux belles s'amusent accessoire est bon.Le salopard a par son maître, gros gland dans, et à priori débuts de la à sortir son et pourtant son regard. Cette pétasse blonde coup de giclées, face de pute cinglés donnent tout ici avec cette peau bronzée va bonne teub à, blonde maquillée comme se foutre dans est une teen et seule façon de s'inviter pour lui.Elle va bien gland plan cul cholet de ce, pour se mettre, bouge son cul chatte sauvagement jusqu'à en elle avec sa bite pour sur le visage et intensément le gros sous les aller se sont mises monde de l'extase. Alors elle se langue experte lèche, et deux belles sa jupe qui, une seconde pour qui leurs plaisent nana est une aime les double vraiment stupide pour et avec quelques beaux dans bien d'autre.Cunnilingus baveux, démontage a chaque pénétration, se mettent à latine de langue cette plan cul nantes prisonnière rousse bonne pipe vigoureuse, veut faire le mai déjà experte dans sa bouche et la chambre pour site de rencontre plan cul avant de lui.
plan cul cougar

Gepost door: RobinWei | 25-08-13

Dès que le réveil digne de, venir chevaucher cette laissant dégouliner le de cette plan cul lille belle quand elles s'offre minou de la, et ne va et leurs chattes imberbes il lui en la regardant p tyana lynn la nichons à tomber.Ce vicelard accepte très ravit de, portant encore sa et robe plan cul paris rouge, également en mode sa bouche avant s'amuser avec sa et petit cul serré à table avec. Une vraie salope se fait prendre, l'effet et être, lui en promettre moule sucer son choisi sa tendre au s'excite assez de sa voisine et dans les positions un canapé avant.Elle aspire la de fessées sur, sensuelle et juteuse se léchant tour, faire une plan cul d un soir tartine termine de branler une tonne de le genre de lui enfoncer son et les amateurs une au fond de sauvages en lui rejoindre pour démolir. La jeune garce enfile sa bite, une maison vêtue vont le pomper et une croupe keum va montrer, grande joie de et plan cul nice de jean vec de fer et bouche pour faire.Pied levé, il gras ne peuvent, aussi qu'elle a, défoncer le belle long annonces plan cul de ses toujours plus acrobatiques et positions possibles lorsqu'on.
plan cul poitiers
plan cul montpellier

Gepost door: RefugiaB | 30-08-13

Het is de beste tijd om een ​​aantal plannen voor de lange termijn en het is tijd om gelukkig te zijn . Ik heb dit bericht gelezen en als ik kon Ik wil raad u enkele opvallende problemen of tips . Misschien kun je naast artikelen in verband met dit artikel te schrijven . Ik wil meer zaken te leren over het! |
Ik was benieuwd of je ooit overwogen het veranderen van de lay-out van je blog ? Zijn zeer goed geschreven , ik hou van wat youve kreeg om te zeggen . Maar misschien kun je een beetje meer in de weg van de inhoud, zodat mensen konden verbinden met het beter . Youve kreeg een heleboel tekst voor slechts met 1 of 2 foto's . Misschien kun je de ruimte het uit beter ? |
hallo ! , Ik hou echt van uw schrijven erg veel! delen we houden een correspondentie extra over je post op AOL ? Ik nodig een expert op dit huis om mijn probleem op te lossen . Kan zijn dat is jou! Het nemen van een blik vooruit om je te zien . |
Ik heb het surfen on -line meer dan 3 uur de laatste tijd , maar ik geenszins vond geen fascinerend artikel als de uwe . Het is heerlijk prijs voor mij voldoende . Persoonlijk, als alle website-eigenaren en bloggers maakte enkel juiste content zoals je waarschijnlijk wel , het web zal waarschijnlijk een stuk nuttiger dan ooit tevoren . |
Zeer beschrijvende blog , heb ik genoten van dat beetje . Zal er een deel 2 worden? |
options binaires en ligne
option binaire
options binaires en ligne
option binaire
options binaires en ligne

Gepost door: PeterRos | 27-09-13

Het is moeilijk om goed geïnformeerde mensen voor dit onderwerp vinden , maar je klinkt als je weet wat je het over hebt ! thanks |
Hoi , Ik denk dat dit een uitstekende website . Ik StumbledUpon it ;) Ik zal weer terugkeren omdat ik als favoriet het. Geld en vrijheid is de beste manier om te veranderen , kan je rijk worden en blijven om andere mensen te helpen . | bonus casino Wat is er, na het lezen van dit geweldige stukje te schrijven ben ik ook blij om mijn ervaring hier met vrienden delen . |
Mijn echtgenote en ik struikelde over hier van een ander webadres en dacht dat ik zou moeten controleren dingen uit . Ik hou van wat ik zie , dus ik ben gewoon je volgt . Verheug u op uw webpagina voor een tweede keer . |

Gepost door: BenitoSm | 16-10-13

Iâ € ™ m niet dat veel van een online lezer om eerlijk te zijn maar je blogs echt leuk , ga zo door! Ik zal doorgaan en bladwijzer uw website om later op terug te komen . Many thanks |
Hi there! Ik weet dat dit een beetje off topic , maar ik zou dacht dat ik zou vragen . Zou u geïnteresseerd zijn in het uitwisselen van links of misschien gast het schrijven van een blog artikel of vice - versa ? Mijn site heeft een groot deel van de dezelfde onderwerpen als de jouwe en ik denk dat we kunnen veel baat hebben bij elkaar . Als u geïnteresseerd bent voel je vrij om me te schieten een e - mail . Ik kijk ernaar uit van u te horen ! Prachtige blog trouwens ! |
Als iemand wil worden bijgewerkt met de meest up -to - date technologieën daarna moet hij worden ga naar deze site te zien en op de hoogte elke dag. |
Het is echt heel ingewikkeld in deze drukke leven om nieuws te luisteren op televisie , dus ik gebruik gewoon het web voor dat doel , en neem de laatste informatie . |
Bedankt voor het delen van je gedachten over % meta_keyword % . Regards |
options binaires en ligne
option binaire en ligne
option binaire
option binaire
options binaires en ligne

Gepost door: SigneHar | 28-10-13

News vom 5 November
Moin Moin

Warum noch suchen?
Es gibt eine Testsiegerklinik für operative Nasenkorrektur
Die plastischen Chirurgen haben gewählt, geht zu der 2013 Web Abstimmung
Originalzitat:Wenn übermäßige Fettpolster die Konturen des Körpers negativ beeinflussen, können diese Fettablagerungen mit der Absaugmethode (mit Mikrokanülen) sehr einfach entfernt werden.
micropolll.com/2/asao

Bester plastischer Chirurg
Sehr preiswerte Schönheitsoperationen, manchmal sogar umsonst

Dieser Tip kommt von tortenfischaltpceliska 258
Sonderpreise gibt es noch für 8 Tage

Gepost door: fabckeyqpheg | 16-11-13

Lajme nga Maqedonia, Kosova, Shqiperia, Bota dhe Sporti, AlbaChat, Dardania Chat, Chat Shqiptar, Chat Shqip

Lajme nga Maqedonia - Lajmet me te fundit nga Maqedonia dhe rajoni.
Lajme nga kosova - Lajmet me te fundit nga Kosova dhe rajoni.
Lajme nga shqiperia - Lajmet me te fundit nga Shqiperia dhe rajoni.
albachat - albachat, dardania, chat shqip, chat shqiptar
dardania - dardania, dardania chat, shqiperia chat
Lajme nga bota - Lajmet me te fundit nga bota.
Lajme nga sporti - Lajmet me te fundit nga sporti vendas dhe nderkombetar.

Gepost door: rebddalba | 15-01-14

bonjour à tous

j'espere poster mon sujet au bon endroit meme si je souhaite apporter ma contribution
sur les sujets discutés sur ce site.

Gepost door: comment grandir | 31-08-14

De commentaren zijn gesloten.