18-03-05

Prof. mr. dr. A. Postma is een voorstander van een Groot Nederlandse confederatie.

Voorstanders Europese integratie kunnen niet tegen fusie Lage Landen zijn

Nederland en Vlaanderen
passen bij elkaar

Het botert in België niet tussen de Vlamingen en de Walen. Vlaanderen zou daarom de banden met Nederland en andersom meer moeten aantrekken, vindt prof. mr. dr. A. Postma. Hij pleit voor een Groot-Nederland in de vorm van een confederatie. Voorzitter H. de Croo van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (vergelijkbaar met de Tweede Kamer) reageerde onlangs fel op de uitlatingen.

In het begin van het derde millennium beleven wij wondere tijden. Grenzen die eeuwenlang onaantastbaar leken, verdwijnen als sneeuw voor de zon. Staatkundige entiteiten worden uit elkaar gereten en worden vervangen door nieuwe. Tevens ontstaan overal nieuwe nationale staten. In deze bijdrage beproef ik te onderzoeken of deze ontwikkelingen zich ook doen gevoelen in de Lage Landen bij de zee, en zo ja, welke consequenties daaruit getrokken dienen te worden.

Overeenkomsten
In politiek opzicht gaan Nederland en Vlaanderen steeds meer gelijkenis vertonen. In de eerste plaats valt dat te constateren in het partijenlandschap. De drie grote politieke stromingen: liberalisme, socialisme en christen-democratie, zijn in beide landen aanwezig, en ook hun relatieve aanhang is vergelijkbaar: CVP en CDA zo'n 25 procent, VVD en VLD 20 à 25 procent en SP en PvdA 20 à 25 procent. Ook inhoudelijk groeien de partijen naar elkaar toe. Zo nam de CVP van het CDA het begrip rentmeesterschap over. Ook op het niveau boven de partijen is sprake van een naar elkaar toe groeien. Als voorbeeld verwijs ik naar de nieuwe politieke cultuur in Vlaanderen die –in ieder geval gedeeltelijk– door Nederland geïnspireerd is, onder andere waar het de versterking van de rol van het parlement ten opzichte van de regering betreft.

Er is ook een taalkundige convergentie. Ondanks alle beweringen van het tegendeel, ondanks alle jammerklachten, is de taalkundige eenheid groter dan ooit te voren. Taaleenheid is er vroeger nooit geweest: de gewone bevolking sprak haar streektaal. Illustratief in dit verband zijn de jeugdherinneringen van de latere Gentse hoogleraar Willem Pee. In 1913 –zo verhaalt hij– vestigden zijn ouders zich in de plaats Oostkamp bij Brugge. Van alle inwoners was er slechts één die het algemeen Nederlands beheerste –dat was zijn vader, leraar Duits en Nederlands.

Wie nu in Nederland en Vlaanderen rondreist, kan zich overal verstaanbaar maken in het algemeen Nederlands en wordt daarin geantwoord, ook vanuit de laagste sociale klassen.

Het belang van taaleenheid valt niet te onderschatten. Het gebruik van dezelfde taal leidt tot gebruik van dezelfde begrippen en daardoor tot eenzelfde begrip van de werkelijkheid. De taalkundige convergentie doet de werkelijkheidsbeleving van Nederlanders en Vlamingen naar elkaar toe groeien. De taalkundige eenheid is ook daarom zo van belang nu wij in een samenleving verkeren die zich kenmerkt door communicatie.

Deze samenleving volgt de vroegere agrarische en industriële samenlevingen op. Het kenmerk van de communicatiesamenleving is dat de communicatie geschiedt door middel van taal. Het is daarom zo verheugend dat juist op het moment dat de communicatiesamenleving ingang vindt, de communicatie tussen Nederland en Vlaanderen en binnen Nederland en Vlaanderen (nog) plaatsvindt in het Nederlands.

Economisch
Ook de economische convergentie van Nederland en Vlaanderen is reeds een oude wens uit de economische strekking van de Vlaamse beweging. Artikel 4 van de Statuten van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), op 6 november 1926 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bevatte onder andere de volgende passages: „De vereeniging heeft ten doel: het bevorderen van de Vlaamsche Economische belangen, alsmede het uitbreiden van het gebruik der Nederlandsche taal in het zakenleven; uitbreiding van de handelsbetrekkingen met het Nederlandsch sprekend buitenland...”

De eerste voorzitter van het VEV, Lieven Gevaert, drukte het op 30 oktober 1926 als volgt uit toen hij over de economische toenadering sprak: „Het is een bij uitstek Vlaams economisch belang, waarvoor het Vlaams Economisch Verbond zich ten volle heeft ingespannen. Deze toenadering helpen bewerken, is niet alleen van allereerste belang voor Vlaanderen, maar zou tevens het aanzien van het Vlaams Economisch Verbond op peil brengen. Contacten worden gelegd met persoonlijkheden uit het Vlaamse politieke leven, teneinde de mogelijkheden tot de economische samenwerking tussen België en Nederland te onderzoeken.”

Enige jaren later evalueerde de toenmalige voorzitter van het VEV, Octaaf Engels, de situatie op dit punt als volgt: „In het toehalen onzer betrekkingen met Nederland, heeft ons Verbond tot hier toe nog niet de gelegenheid gehad de rol te spelen die zijn stichter hem had toebedacht. Nochtans zouden wij de natuurlijke bemiddelaar moeten zijn in het naar elkander groeien onzer beide nationale gemeenschappen.”

Wat is nu de situatie? Op dit moment is sprake van een grote mate van verstrengeling van beide economieën. Het ziet ernaar uit dat deze convergentie zich ook aftekent op het gebied van het bankwezen. In de eerste plaats mag ik verwijzen naar het conglomeraat Fortis Amev/ASLK/Generale Bank. Voorts noem ik het samengaan van de ING en de BBL.

Resumerend kan gesteld worden dat steeds minder sprake is van Franse invloed in het Belgische bankwezen, en dat een toenemende samenwerking met Nederland te constateren valt. Het Belgische bankwezen zelf ten slotte wordt steeds Vlaamser. Vermelding verdient voorts nog de voorgenomen samenwerking tussen de beurzen van Amsterdam, Brussel en Luxemburg.

Een hoogst interessant voorbeeld van Nederlands-Vlaamse samenwerking is het volgende. In de Rijn-Scheldedelta hebben de Nederlandse Kamers van Koophandel (Breda, Dordrecht, Middelburg, Rotterdam, Terneuzen) en de Vlaamse (Antwerpen, Gent, Brugge en Sint Niklaas) zich verenigd tot een stuurgroep. De stuurgroep spant zich in om de Rijn-Scheldedelta te laten uitgroeien tot een economisch kerngebied in Europa. Daartoe zullen de contacten met de organisaties van het Vlaamse bedrijfsleven worden versterkt.

De economische convergentie van Nederland en Vlaanderen is intensiever dan ooit te voren. Het kan niet anders of dit belangrijke gegeven zal op den duur politieke consequenties hebben.

Media en onderwijs
Ook op het terrein van de media is sprake van convergentie. NRC Handelsblad zet een niet te verwaarlozen aantal nummers af op de Vlaamse markt. Ook op het gebied van de televisie is sprake van een naar elkaar toe groeien. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse publieke zenders zijn in vrijwel het gehele Nederlandse taalgebied te ontvangen. Weliswaar worden de wederzijdse zenders minder bekeken dan vroeger maar de oorzaken hiervan zijn duidelijk: de opkomst van commerciële zenders en de populariteit van de regionale stations. Van een verminderde belangstelling voor elkaars wedervaren kan niet worden gesproken.

Een interessante nieuwe ontwikkeling wordt gevormd door de op heel Europa gerichte televisie-uitzending van de Wereldomroep. Onder de afkorting BVN (het Beste van Vlaanderen en Nederland) worden geselecteerde programma's van de Nederlandse en de Vlaamse omroep doorgegeven. Deze uitzendingen zijn ook te ontvangen op Aruba en de Nederlandse Antillen, in Suriname en Zuid-Afrika en de Verenigde Staten en Canada.

Door de impact van het medium televisie kan dit gezamenlijke optrekken van Nederland en Vlaanderen niet hoog genoeg worden aangeslagen. Het is een uitstekende methode om de taaleenheid tussen Nederland en Vlaanderen aan de wereld te demonstreren.

Op het terrein van het onderwijs is de convergentie het resultaat van een welbewust optreden van de beide ministers van Onderwijs dat gericht is op integratie. In de afgelopen jaren zijn tussen Nederland en Vlaanderen verschillende akkoorden gesloten onder de benaming GENT I tot en met GENT V. GENT is de afkorting van Geheel Europees Nederlands Taalgebied. Beoogd wordt tussen Nederland en Vlaanderen één onderwijslandschap te doen ontstaan, met name op het terrein van het hoger onderwijs. Dit kan zo ver gaan dat hoogleraren benoemd worden zowel aan een Nederlandse als aan een Vlaamse universiteit. Tevens kan deze politiek belangrijke gevolgen hebben voor de vestiging en instandhouding van studierichtingen en leerstoelen. Het ligt in het voornemen Nederland en Vlaanderen niet meer apart te zien, doch als één geheel. Het wordt dan voldoende geacht als ergens in dat geheel een bepaalde studierichting aanwezig is. Er wordt dan niet meer gestreefd naar een situatie waarin een studierichting in beide delen aanwezig is. Een recente ontwikkeling is de oprichting van de Transnationale Universiteit Limburg.

Niet alleen institutioneel, maar ook inhoudelijk is er sprake van een naar elkaar toe groeien, bijvoorbeeld op het terrein van de onderwijswetgeving. Eindtermen en kerndoelen zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen bekende begrippen. Het bezigen van dezelfde juridische terminologie is een teken van toenemende eenheid.

Het belang van de onderwijsconvergentie kan niet hoog genoeg worden aangeslagen. Immers, door de opleiding van de jeugd wordt de basis gelegd voor een toekomstige generatie. Nu de inhoud van het onderwijs in beide delen van het Nederlandse taalgebied steeds meer op elkaar gaat lijken, impliceert dit dat de generaties van de toekomst steeds meer eenheid van denken en handelen zullen tonen.

Ook de uitwisseling op cultureel gebied is een intensieve. Elke dag vinden verschillende culturele contacten plaats. Niet onvermeld mag blijven de zogenaamde Vlaamse golf: Vlaamse kunstenaars die vanwege hun kwaliteit in Nederland zeer welkom zijn. Vooraanstaande Vlamingen worden gedurende een aantal jaren aan Nederlandse instellingen of gezelschappen verbonden en keren dan weer naar Vlaanderen terug. Zo worden dezelfde ideeën zowel in Nederland als in Vlaanderen gemeengoed en ontstaat tevens een gemeenschappelijke culturele ruimte.

Integratie
Wat zijn nu de oorzaken van deze ontwikkelingen die leiden tot meer convergentie? Naar mijn oordeel is er sprake van twee ontwikkelingen. In de eerste plaats is er een autonome ontwikkeling in België zelf. De tegenstelling tussen de twee taalgemeenschappen heeft uiteindelijk geleid tot federalisme en zal wellicht leiden tot confederalisme. Het nationale Belgische niveau verliest vrijwillig aanzienlijke bevoegdheden aan de Vlaamse deelstaat. Die deelstaat kan die bevoegdheden uitoefenen zoals hij zelf wenst. Indien hij koerst op meer samenwerking met Nederland –en dat is het geval– kan de andere deelstaat hem daarin niet tegenhouden.

In de tweede plaats is er de Europese integratie. Deze beoogt de nationale grenzen te doen verdwijnen en de macht van de nationale overheden over hun grondgebied te verminderen ten gunste van het Europees niveau. De toenemende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen past dus volledig binnen de Europese integratie. Of anders geformuleerd: een voorstander van de Europese integratie kan niet een tegenstander van de integratie van Nederland en Vlaanderen zijn. In het meerdere ligt het mindere besloten!

Modellen
Zou de toenemende convergentie tussen Nederland en Vlaanderen nu ook juridisch in een politieke vorm vertaald kunnen worden? In theorie zijn de volgende modellen mogelijk:

1. Vlaanderen en het Koninkrijk der Nederlanden sluiten zich aaneen in een staatkundig verband dat de trekken draagt van een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Naar mijn oordeel is deze constructie onwenselijk. Ze leidt immers tot de mogelijkheid dat Vlaanderen dan door Nederland wordt geminoriseerd. Voorts vooronderstelt deze constructie het verdwijnen van België.

2. Vlaanderen en Nederland vormen een confederatie op gebieden die daarvoor in aanmerking komen. Op het gebied van de taal is reeds zo'n confederaal model aanwezig en wel in de vorm van de Nederlandse Taalunie. Slechts door het Comité van Ministers –bestaande uit twee Vlaamse en twee Nederlandse ministers– kunnen de bevoegdheden op het terrein van de taal worden uitgeoefend. Het voordeel van dit model is evident en geen van de deelnemende partijen kan de andere overheersen, en het voortbestaan van België is gewaarborgd. Indien gewenst kan dit model naar andere terreinen worden uitgebreid.

De convergentie van Nederland en Vlaanderen is op vele terreinen waarneembaar. Deze hoeft niet noodzakelijkerwijze tot een politiek-juridische structuur te leiden. Indien een politiek-juridische structuur gekozen wordt, is het confederale model het meest aangewezen.

 

Professor Andries Postma.

De auteur is hoogleraar staatsrecht en internationaal recht in Groningen en was lid van de Eerste Kamer voor het CDA.11:07 Gepost door Stef | Permalink | Commentaren (26) |  Facebook |

Commentaren

albatros wat kan iemand eigenlijk doen om de eenmaking dichter te brengen, zonder in een partijpolitiek gedoe terecht te komen? bestaat er ergens een nietgebonden werkgroep hierover?

Gepost door: albatros | 11-08-05

werkgroep Ik heb er ook al over nagedacht, een partijonafhankelijke vereniging die de mensen in Nederland en Vlaanderen bewust maakt en warm maakt voor een Groot-Nederland door bijvoorbeeld verspreiding van folders en stickers en het organiseren van lezingen, debatavonden en dergelijke. Bij mijn weten bestaat zo een vereniging nog niet of het zou Voorpost moeten zijn. Die zijn wel nogal rechts ingesteld.


Mvg,

Gepost door: Stef | 15-08-05

Culturele verschillen Ik vrees dat Vlamingen niet erg te vinden zijn voor het Groot-Nederland idee. Wat in de heer Postma 's artikel niet terug te vinden is zijn de culturele verschillen tussen beide gebieden. Het is volgens mij juist dit cultuurverschil welke Vlaanderen voor Nederlanders aanlokkelijk maakt. Zonder onze Noorderburen te willen kwetsen durf ik toch te beweren dat Vlaanderen zich nog liever bij Frankrijk zou voegen.

Gepost door: Erik | 17-08-05

Culturele verschillen Beste Erik over welke verschillende culturen hebt u het? Het Vlaams-Nederlandse huis De Buren in Brussel bewijst onze gemeenschappelijke cultuur door ze gezamelijk te promoten en te presenteren. Dat Vlaanderen zich liever bij Frankrijk zou voegen kan ik zonder meer tegenspreken. Wie zit er nu te wachten dat we volledig verfranst worden zoals de bewoners van Frans Vlaanderen? Niemand dacht ik toch.

Gepost door: Stef | 18-08-05

Culturele verschillen Beste Eric, Na 400 jaar mogen er wel enkele verschillen zijn, al kan ik persoonlijk er geen opnoemen. Ik denk dat wij tusen ons en Nederlanders echt naar verschillen zoeken, omdat wij zo hard op elkaar gelijken. Het is wel zo dat de Nederlandse belastingsvluchtelingen - blijkbaar- vrij arrogant overkomen en nogal wat bouwgrond inpikken, maar ik vraag mij af waarom het verschil tussen ons en een Nederlander groter zou zijn dan tussen een Antwerpenaar en een Limburger, Brabander West of Oost - Vlaming.
Per slot van rekening, een land vormen betekent niet dat je met een Nederland(se)er in bed moet niewaar? Het betekent dat je een sociale zekerheids en belastingssoildariteit opbouwt en op grotere schaal prijs en arbeidsonderhandelingen voert dan dat dat nu gebeurt.

Gepost door: albatros | 22-08-05

a-politiek streven Beste Stef,

Ik zou zeggen: doen, het gaat mij erover dat er een economische, politieke en sociale eenheid komt, het is niet zo belangrijk of deze nationaal federaal of confederaal is, of gebaseerd is op de 17 provinciën, het gaat mij erover dat de andere landen niet meer, of minder met onze Groot Nederlandse voeten kunnen spelen.
Het faillissement van daf of fokker had in een grotere staat kunnen vermeden worden door enerzijds (grotere) overheidsbeststellingen en anderzijds zou Dassault zich een beetje minder hebben kunnen permitteren.

Het is dus ook niet zo belangrijk of deze Heel-Nederlandse staat door sociaal democraten of cristendemocraten liberalen of conservatieven een invulling krijgt. Dat regelt zich wel.
Het is daarom dat de Heel Nederlandse gedachte het beste gediend is met een pluralistische streefgroep. In deze groep mag er geen "cordon sanitair" zijn en is er plaats voor allochtonen, die, net zoals wij graag iets van deze samenleving willen maken

Gepost door: albatros | 22-08-05

kweeniegoe Kan iemand eens duidelijk maken wat wij bij een eventuele hereniging zouden winnen?
Ik bedoel, eenheid van sociale zekerheid, belastingen ed.
Ligt het BNP van de Verenigde Nederlanden hoger dan dat van België en Nederland apart?
Het is fijn om de geschiedenis te leren kennen, maar van historische banden liggen maar weinig mensen wakker.
Wat brengt een hereniging bij in het dagelijks leven van de burgers?

Gepost door: kweeniegoe | 26-08-05

betere vertegenwoordiging Binnen de EU zou onze taalgemeenschap een belangrijkere stem hebben in de beslissingen. Op puur economisch opzicht zou het uitdiepen van de schelde en de ijzeren rijn geen twistpunten meer zijn. Maar dit zijn eigenlijk maar bijzaken, met je volksgenoten binnen dezelfde staatsgrens leven is het ideaal.

Gepost door: Stef | 27-08-05

betere verspreiding Beste stef,
Voor iemand die een tijd met de hereniging bezig is, is het met je volksgenoten samenleven inderdaad een ideaal, ook voor mij.
Het is echter zo dat alle politieke en sociale veranderingen steeds een economische ondertoon hebben, van de Opstand en de Beroerten in de Nederlanden tot de invasie in Irak of het uiteenvallen van Tjechië en Slovakije. Marx had op dat vlak gelijk. Ik ben er zeker van, dat als je de econosische argumenten bespeelt, er een groter publiek ontvangkelijk is.
Vb Buiten (bezet) Duinkerken en Hamburg zou het merendeel van de havens in ons land liggen. We zouden vierde grootste BNP van Europa hebben. Het is ook maar de vraag of Renault Vilvoorde zou hebben durven sluiten. Hun argument voor de sluiting van Vilvoorde was toen juist de kleinheid van ons land. Onze economie zou dus weerbaarder zijn enz. Hierover hebben we studies nodig.
Voor de meeste mensen zal het economische zwaarder wegen en dat moeten wij respecteren. Het punt is dat er minstens evenveel zinnige economische redenen zijn dan historische. wij moeten deze ook uitspelen. We moeten ook duidelijk maken dat de hereinging een ideologisch neutraal gegeven is.

Gepost door: albatros | 28-08-05

juist Heel juist Albatros, Ook debeste zaken van beidde kunnen dan gecombineerd worden: De Nederlandse goede wegeninfrastructuur en de Vlaamse spoorwegen en onderwijs. De zaken waren we elk sterk en goed in zijn gemeenschappelijk gebruiken.

Gepost door: Stef | 30-08-05

Jamais ! Ik sluit me nog liever aan bij Duitsland dan bij Nederland.
Hun walgelijke arrogantie en hun vreselijk accent zijn niet uit te houden voor Belgen. Nu kopen ze al alle bouwgronden op in ons land, een hereniging zou voor nog meer hollanders zorgen in mijn streek.
Als België een land van wereldformaat wil zijn, moet het terug Zeeuws Vlaanderen ten zuiden van de Schelde, Luxemburg en Nederlands Limburg annexeren, gronden die België toebehoren. Een vrije Schelde is goed voor onze economie. Een hereniging met holland zou enkel tot gevolg hebben dat de hollanders antwerpen in verval proberen te helpen om hun eigen haven meer kracht te geven.

Gepost door: Jefmetdepet | 13-11-05

arrogante belgen wie zou er nu iets mee te winnen hebben, bij een samenvoeging? belgie is volkomen afhankelijk van o.a. nederland. als ik kijk naar de enorme hoeveelheden NL bedrijven in belgie en hoeveel belgen afhankelijk zijn van hun werk door NL, als ik kijk naar de hoeveelheid NL producten in de belgische winkels, als ik kijk naar de hoeveelheid NL tv programma's op de belgische tv, als ik zie hoeveel de belgen hebben overgenomen van de NL, moet ik toch zeggen dat de belgen de Nederlanders harder nodig hebben dan andersom. zonder de NL invloed in belgie zou het niet best zijn...andersom is totaal geen invloed. Dan gaan jullie toch lekker bij Frankrijk!? niemand in NL die daar om huilt. Maar zouden wij onze bedrijven en producten weghalen uit Belgie? hoeveel van jullie gaan bleiten?? oeioeioei..
belastingtoeristen? landinpikkers?? bah wat een kinderachtige mensen zijn jullie toch!! alsof jullie zo geweldig zijn.....zonder invloed van omringende landen zijn jullie niets...Belgie is ontstaan uit nederlandse, duitse, franse en engelse invloeden...DAT is belgie.....belgie op zich is niets!! jullie taal is een mengeling van nederlandse, franse, engelse en duitse woorden.....jullie gerechten idem dito.....stelletje arrogante diknekken....

Gepost door: teetje | 27-05-06

jef met de pet walgelijke arrogantie ?? vreselijke accent? jullie zijn de boeren, maat....zonder Nederland zouden jullie nog achter jullie koeien lopen.....door o.a. nederland is jullie economie gespekt en zitten jullie in de 21ste eeuw....wij hebben ALLE recht om land in belgie te kopen....het is niet van jullie.......als belgie een land van wereldformaat zou zijn!?? pfaaa! over arrogantie gesproken......ik heb niet eerder een volk met zoveel pretentie ontmoet als de belgen.......bah, walgelijk rot volk.....

Gepost door: teetje | 27-05-06

Jamais oh en Jefke met de pet: ik zou je willen uitdagen tegen de eerstvolgende Nederlander die je tegenkomt dat te willen zeggen wat je hier in je post heb gezegd, over de walgelijke arrogantie en vreselijke accent.....kijken of je zo stoer bent......en maar zien of hij/zij je wel verstaat natuurlijk met jouw domme accent....je bent de pot die de ketel verwijt......erg typisch belgische karakter eigenschap vertoon jij.....hypocriet, achterbaks zoals het de belgen betaamt.....wij in nederland denken namelijk dat er vriendschap is tussen belgen en nederlanders, vandaar de gedachte gang van die arme meneer postma....hij denkt zoals vele nederlanders dat de belgen lieve aardige mensen zijn, die ons net zo aardig vinden....vandaar ook dat wij zoveel naar hier vluchten, omdat ons land ook aardig wordt ingepikt door leeglopers....en aangezien wij zoveel investeren in dit land, verwachten wij een mate van dankbaarheid naar ons toe.....jullie lachen vriendelijk naar ons, weten ondanks julllie vooroordeel van onze gierigheid dat wij gul kunnen fooien, maar ondertussen sissen jullie hatelijkheden achter onze ruggen zoals jij hier spuwt.......
Ik heb ook de fout gemaakt naar hier te verhuizen en ben er zo achtergekomen hoe jullie werkelijk zijn......ik kon verwachten dat er negatieve reacties zouden staan na het lezen van dit stukje en ja hoor jullie hebben mij niet teleurgesteld......soder mieter dan op naar duitsland, ga maar tussen de moffen wonen.....daar hoor je waarschijnlijk ook thuis.....

en oh ja, ik heb mijn standpunt al meerdere keren aan de belgen verkondigd hoor, voor het geval je mij minder stoer acht als jij.....en de mensen die het aanhoren kunnen er niets tegen in brengen....ze beseffen niet eens hoeveel nederland investeert in dit land...hoeveel bedrijven nederlands zijn....en beseffen inderdaad indien nederland kotsmoe is van jullie gedrag en weg zou trekken, hoeveel werklozen er achter zullen blijven.....ik vind het mijn taak trouwens om het tegen zo veel mogelijk arrogante, hypocriete, onwetende belgen te zeggen hoe arrogant, hypocriet en onwetend ze eigenlijk wel niet zijn......c'est ca!!

Er wonen nu aardig wat nederlanders in belgie die de waarheid hebben ontdekt over de belgen......en reken erop dat deze nederlanders het weer doorgeven aan andere nederlanders......en dat we er niet blij mee zijn.....ik moedig iedereen in nederland ook aan om naar hier te komen, daar we er gewoon recht op hebben hier te wonen, daar wij erg veel geinvesteerd hebben....jullie belgen hebben gewoon niets te zeggen......dus houdt uwen doeme smoel......

Gepost door: teetje | 27-05-06

Als je de reacties van sommige Nederlanders leest is het duidelijk dat ze zich boven de Belgen verheven voelen. Belgie stelt zelfs niks voor zonder hun. Het doet ons Belgen echt plezier deze reacties te mogen lezen want zij bevestigen dat onze vooroordelen tegenover onze Noorderburen gewoon realiteit zijn. Het feit dat A.Postma met de gedachte rondloopt om Nederland en Vlaanderen samen te voegen getuigt al van een grote onwetenheid over de mening van de Vlamingen. Ik heb persoonlijk niets tegen Nederlanders zolang ze zich niet met Vlaanderen gaan bemoeien.

Gepost door: Erik | 05-10-06

Groot-Nederland Mijn aanstaande profielwerkstuk gaat over de Belgische opstand> Ik heb door onderzoek kunnen concluderen dat er vroeger enigszins grote verschillen op zowel ideologisch als op economisch vlak waren zowel in Belgie als Nederland. Echter ik ben van mening dat de hedendaagse Nederlandse samenleving grote overeenkomsten heeft met die van Vlaanderen. Een groot Nederlandse gedachte zou misschien helemaal niet zo slecht zijn voor beide landen. De overeenkomsten zijn groot en we hebben een gedeeltelijk overeenstemmende geschiedenis. Om de Nederlandse taal in zowel Nederland als belgie te behouden en deze niet ten prooi te laten vallen aan het engels en frans zou een groot Nederland zoals dit was in het konikrijk der Verenigde Nederlanden een sterke vuist kunnen maken tegen de taalverloedering.

Gepost door: Bart Dekker | 16-01-07

taalverloedering Nederlands is een levende taal en is nooit hetzelfde gebleven het is taaL gesproken in de lage landen. dit is geen ABN ABN is papier bedacht door zogenaamde geleerden om elkaar te kunnen blijven snappen. Wie weet nu nog de oorspronkelijke betekenis van bijvoorbeeld buitenbeentje?..... iemand die bijzonder goed ergens in is?
nee mis.
Het komt van buitenbeens spelevaren.
Oftewel de man heeft buiten zijn huwelijk, met een andere vrouw gespeeld met zijn beentje en daarmee een buitenhuwelijks kind voortgebracht dat is nou een buitenbeentje. Toen ook al vrij normaal hoor.
Drent vlaam fries deens limburgs zeeuws allemaal laaglandtalen. Fantastisch toch! Afrikaans prachtig toch! Variatie doet eten, anders kunnen we na de geboorte wel beter direkt in de kist gaan liggen of ambtenaar worden of leugenaar politicus worden of voor de europese unie zijn heil hitler heil napoleon heil cesar! Ik ben tegen want ik ben de koning der friezen! lang leve mijn vader lang leve mijn voorvaderen Poppo Radbod lang leve de hunnebedden het omgekeerde schip lange leve de zeerovers lang leve de reis weg met brussel STRAATSBURG EN ANDERE AMBTENAREN STEDEN
HOWG ik heb gezegd

Gepost door: pieter | 02-08-07

Jullie zijn allemaal gewoon Friezen De oude Romeinen waren bij mond van Tacitus goede observeerders en deze heeft daar heel veel over geschreven. De friezen lagen of dronken op straat van het bier zuipen of waren aan het vechten. als ik alle commentaren boven zie zit het vechten er nog steeds in en het bier en zuipen durf ik wel wat onder te verwedden

Gepost door: pieter | 03-08-07

postma typisch friese naam
trouwens hollanders zijn friezen in disguise
typische landverraders de meeste landverraders
in de tweede wereld oorlog zaten procentueel in de hollanden de oranjes hadden hun goud al in 1939 verscheept naar canada in drenthe zaten de meeste nsbers maar dat waren lang niet allemaal landverraders maar wel heel arme mensen
een grote europese unie is een kweekvijver voor ambtenaren dus bureucratie deze mensen zorgen uiteindelkijkk voor de val van hun eigen gemaakte rijkje het is een staat in de staat dat zie je nu al weer het opvreters geen uitvreters weg er mee!
Opzouten dus. Je kunt er niet eens fgatzoenlijk de wadden mee dempen maar het is zitvlees dus net zo goed te eten als varkensvlees snijdt het mes aan twee kanten en hebben ze nog nut ook. Goed bier voeren die ambtenaren liefst de vrouwtjes want berenvlees nee liever niet Europese Unie Nou ik dacht het niet Friese UNIE beter idee!

Gepost door: pieter | 03-08-07

Jezus waarom deze rel. Ik ben zelf Nederlander kom uit Brabant en heb niks tegen Friesland of Belgen (vlamingen) sterker nog vind vlamingen wel OK! en Friesland heeft als bijna enigste provincie nog echt nederlandse landschappen. laat jullie nu niet uit het veld slaan door een onvolwasse reaktie van een belg of nederlander die nog in het neandertahler tijdperk leven.

Gepost door: Jaap | 21-08-07

cultuurverschillen Na een aantal jaren buiten Europa en vele jaren omgang met mensen uit heel Europa, vooral ook Nederlanders, Vlamingen en Walen kom ik tot de bevinding dat nergens tussen Europeanen grote culturele kloven gapen. De Vlaamse mentaliteit lijkt wel meer op de Waalse dan op de Nederlandse (de Waalse ook meer op de Vlaamse dan op de Franse) maar het taalverschil met de Franstaligen levert veel praktische problemen op die wij met Nederlanders niet hebben omdat we gewoon onze eigen taal kunnen spreken (nou ja, ongeveer toch). Het cultuurverschil heb ik meestal best leuk gevonden. Om ervan te genieten hoef ik niet eens een vreemde taal te leren! Of een taalgemeenschap een volk, en een volk een staat moet worden? Voor mij mag het maar hoeft het niet. Ik wil best Nederlander worden of Belg blijven, maakt niet uit. De pathetische leuze van dat stelletje ouderwetse nationalisten: "Volk, word staat!" betekent voor het individu toch zoiets als: "Mens, word belastingbetaler!"

Gepost door: jan | 26-09-07

Tot zo ver de Nederlandse unie...

Naar elkaar toegroeien zou mooi zijn, maar de bovenstaande rel bevestigt dat er nog obstakels liggen.

Ik denk dat Vlamingen minder snel kwaad moeten spreken over Hollanders en dat Nederlanders minder moeten neerkijken op Belgen. Zo lang dat niet het geval is, is er van een unie geen sprake.

Gepost door: MG | 12-05-08

Ten eerste wil ik even opmerken dat ik het jammer vind dat de droom van verenigde nederlanden voorbehouden lijkt aan extreem-rechtse partijen: Daar wil ik me uitdrukkelijk van distanciëren: Ook linksdenkers als ik (SP) kunnen dezelfde droom hebben zonder meteen 'nationalistische strijdliederen' te willen gaan aanheffen. Dan maar de Internationale! ;-) Jammer van de rellen hierboven, het zit diep bij een enkeling, maar die kom je alle mogelijke fora tegen natuurlijk, laat dat ons niet ontmoedigen. Zelf ben ik Nederlands Limburgse van geboorte en ik ben laatst geraakt door de enorme overeenkomst tussen het nederlands limburgs en belgisch limburgs dialect, iets wat ik niet eens wist ondanks dat ik toch al erg oud ben. Mijn stad grenst aan Duitsland, maar daar zijn vrijwel geen overeenkomsten in dialect. Het zien van die fanfare-spelers in een vlaamse grensgemeente deed me denken aan de vredigheid en rust van mijn eigen jeugd. Heerlijk, ik raakte er ontroerd van. Ons limburg in de grotere steden is al zo verhollandst en verwesterd dat we alleen maar verder bij elkaar verdaan raken als we niets doen. Daarom denk ik dat een verenigd Limburg een eerste streven kan zijn op weg naar de verenigde nederlanden: Onze taal, onze OLS, onze "bloasmeziék", onze katholieke kerk, ons bronsgroen eikenhout (!!) dat elke limburger kent, onze volksaard (Ja, wij worden in het westen ook vaak beschimpt, belachelijk gemaakt, 'achterlijke limbo's, buitenlanders, rot op naar duitsland of belgië... etc). En toch, en toch, voelen wij ons Nederlander, want het zijn slechts een paar onaangepaste rotzakken die zich zo gedragen. Maar misschien zouden wij eens meer moeten beginnen met ons 'Groot-Limburg'-er te voelen: Wij zijn toch nog wel het allerbeste voorbeeld van een uit elkaargerukte provincie, lijkt me zo. En wij beseffen dat hier te weinig in het Nederlands Limburg. Maar geloof maar, dat als hier in Limburg de vraag zou komen of wij Belgisch Limburg bij Nederland zouden willen, dat wij vol overtuiging in meerderheid "ja" zouden zeggen. Ik zie het als West en Oostduitsland: Sjonge wat waren de Westduitsers bang voor hun 'welvaart', maar wat gáát het goed ondanks de hervorming vanuit communisme naar een gematigde markteconomie! Liefst zou ik de vlamingen nu al verwelkomen als nieuwe landgenoten, maar in Nederland heerst het gevoel dat ze dat niet willen. Is dat nou echt zo, of is het meer een gevoel van 'trots' richting die arrogante hollanders? Geloof mij als Limburgse nou, het kan BEST samen. De randstad is niet heel Nederland he? Kijk naar de verschillen tussen Amsterdam en het Oosten van Nederland bv, die zijn Huge en toch geven we Overrijsel of zo óók niet aan Duitsland! En een stuk groter dan de mentaliteits- en cultuurverschillen tussen Nederlandse Limbo's en Brabo's... en Vlamingen! Oh en wat ondertiteling van programma's betreft, daar hoorde ik wat over: Vlaamse programma's worden bij ons ondertiteld soms... euhm ja nou en? Limburgs of welk dialect of hollands accent dan ook moet óók ondertiteld worden voor de arme Nederlander die maar één taal spreekt (het kunstmatige ABN), dat is nou eenmaal zo, dus niet over zeuren. Nee, laten wij met onze a.s. Amalia plus prins Gabriël (eerst even die vlaamse wet veranderen die dat verbiedt!) een leuke nieuwe monarchie starten "de verenigde nederlanden", of "vlaanderland" of wat dan ook (Monarchie is de beste garantie voor democratie: presidenten kosten alleen maar méér geld en hebben ook nog eens te veel te vertellen. Je zou er ruzie om krijgen welk gebiedsdeel de president levert zeg. En als het louter ceremonieel is kan je net zo goed die koning houden die nou eenmaal toch niet beter weet, toch?). Face it, we were meant to be together, laten we elkaar eens gaan ontdekken, te beginnen in Limburg! :)

Gepost door: dromer | 09-08-08

De opslitsing van Belgie wordt gedirigeerd vanuit Frankrijk en Nederland, die beide hopen groter te worden. Ze kunnen weleens voor een verrassing komen te staan . Duitsland en Groot-Britannie zullen niet toestaan dat Frankrijk nog groter wordt. Ik stel daarom voor de federalisatie vab Belgie terug te draaine. Terug naar het nulpunt. Als nationale taal dient een derde taal te worden gekozen. Of het Duist of het Letzeburgs ,waarbij luxemburg weer een provincie van Belgie (of Vlaanderen) wordt. Alle Belgen onegacht de taal zijn nl Vlamingen.

Gepost door: Le brun | 17-09-08

even met mijn deense vrienden praten sleeswijk ook terug ja oostfriesland ook ja duinkerken ook ja
engeland ook ja noorwegen en zweden dan ook maar
gothenburg is heel erg nederlands
ijsland? is failliet weet je wat laat de barbaren maar de bergen

Gepost door: pieter | 06-03-09

prof dale of dalen bout proffesor drdrdedr DALENBOUT LEEFT DIE NOG IN DE VORIG EEUWdie woont niet in noordwijk WAS HIJ HEEL BEROEMD EN EEN VRIEND lijkt mij geknipt voor mijn radioprogramma hoe bedoel

Gepost door: julius vischjuager | 16-05-10

De commentaren zijn gesloten.